Chatbot Adatkezelési tájékoztató

szállásfoglalás a legjobb áron!

1. Bevezetés, az Adatkezelési tájékoztató célja, hatálya, irányadó jogszabályok

A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse Az Aura-Hotel Szállodaüzemeltető Kft által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, és a társaság adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet a társaság, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a társaság különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

Jelen Adatkezelési tájékoztató hatálya a www.messenger.com címen elérhető Messenger szolgáltatás felületén (a továbbiakban: „Facebook Messenger”) kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki. A jelen Tájékoztató folyamatosan elérhető a www.aura-hotel.hu/adatvedelem címen. Az Aura-Hotel Szállodaüzemeltető Kft jelen Adatkezelési tájékoztató módosításának jogát fenntartja, amelyről az érintetteket megfelelő időben, előzetesen értesíti.

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy az adatkezeléssel érintett természetes személyek (Felhasználók) még az adatkezelések megkezdése előtt, a jelen Tájékoztató útján megismerjék az adatkezelés célját, az adatkezelés útját és képesek legyenek átlátni, felismerni, hogy az adott adatkezelés milyen hatással van az információs önrendelkezési jogukra és magánszférájukra, és ennek alapján hozzák meg döntésüket az adatkezeléshez való hozzájárulás tekintetében.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy az adatközlés önkéntes, Ön bármikor jogosult az adatkezelésről tájékoztatást kérni, valamint az adatok helyesbítését, zárolását, vagy törlését, illetve az adatkezelés korlátozását igényelni Az Aura-Hotel Szállodaüzemeltető Kft-nek a 4. pontban meghatározott elérhetőségeire küldött levélben. Az Ön által rendelkezésre bocsátott adatok valódiságáért felelősséget nem vállalunk.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: az adatkezelési nyilvántartási szám kiadása folyamatban.

Az Aura-Hotel Szállodaüzemeltető Kft az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat a jogszabályon alapuló, valamint egyéb elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen, de nem kizárólag az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
 • az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete;
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

2. Melyek a személyes adatokkal kapcsolatos legfontosabb fogalmak?

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

Felhasználó: az a természetes személy, aki a Messenger szolgáltatás használata keretében megadja a jelen Tájékoztatóban felsorolt személyes adatait.

Hozzájárulás: az érintett természetes személy akaratának kinyilvánítása, amely minden esetben önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapul. A hozzájárulás célja, hogy azáltal az érintett és félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat kezeléséhez.

Adatkezelő: Az Aura-Hotel Szállodaüzemeltető Kft, amely az adat kezelésének célját meghatározza, továbbá az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja

Adatkezelés: a személyes adatokkal összefüggésben végzett műveletek köre. Ide tartozik az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például azok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely az Aura-Hotel Szállodaüzemeltető Kft megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Közvetlen üzletszerzés: Azoknak a közvetlen megkeresés módszerével végzett tájékoztató tevékenységeknek és kiegészítő szolgáltatásoknak az összessége, amelyeknek célja az érintett részére termékek vagy szolgáltatások ajánlása, hirdetések továbbítása, a fogyasztók vagy kereskedelmi partnerek tájékoztatása, üzletkötés (vásárlás) előmozdításaérdekében;

Tájékoztató: Az Aura-Hotel Szállodaüzemeltető Kft mint adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatója.

3. Az adatkezelés elvei, módja, az irányadó jogszabályok

3.1. Az Aura-Hotel Szállodaüzemeltető Kft a jóhiszeműség, a tisztesség és az átláthatóság követelményeinek megfelelően, a Felhasználókkal együttműködve jár el az adatkezelés során. Az Aura-Hotel Szállodaüzemeltető Kft csak a törvényben meghatározott, vagy a Felhasználók által megadott adatokat kezeli, az alábbiakban meghatározott célokból. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.

3.2. Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

3.3. Adatkezelő a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

3.4. Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban hivatkozott – esetekben a Külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adja.

A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.

Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a szolgáltatás biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető Személyes adatait.

3.5. Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

3.6. Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Aura-Hotel Szállodaüzemeltető Kft nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.

4. Ki jogosult az Ön adatainak kezelésére?

Az adatkezelő neve: Aura-Hotel Szállodaüzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság

Az adatkezelő rövidített neve: Aura-Hotel Szállodaüzemeltető Kft

Cégjegyzékszáma: 19-09-518536

Az adatkezelő elérhetőségei:

 • Székhelye: 8230 Balatonfüred, Szent István utca 7. fsz. 1.
 • E-mail címe: info@aura-hotel.hu
 • Honlapjának címe: www.aura-hotel.hu;

5. Az adatkezelési folyamat leírása

Az adatkezelés a https://m.me/aurahotelbalatonfured/ címen elérhető chatbot elindítása után a Felhasználó erre vonatkozóan adott hozzájárulásával kezdődik. A Felhasználóval folytatott beszélgetés teljes egészét a Facebook az Aura Hotel Facebook oldalán bejövő üzenetként rögzíti. A Felhasználó azonosításához szükséges személyes adatokat valamint a Felhasználó egyes válaszait a Möbius Mobile Marketing a Chatfuel chatbot platform rendszerében is rögzíti, ami a chatbot testre szabott működését szolgálja. A chatbot a beszélgetés során a Felhasználó érdeklődésének megfelelően bemutatja a szállodát, és lehetőséget biztosít a foglalásra. Azok számára, akik nem érdeklődtek a foglalás iránt, a chatbot egy follow-up üzenetet küld, amelyben néhány további kérdést tesz fel a Felhasználónak (a hotelről kialakított véleménye, tervez-e a közeljövőben utazást) illetve engedélyt kér további marketingjellegű üzenetküldésre. A szállodában vendégként elindítva a chatbot különböző hasznos információkat és kényelmi szolgáltatásokat tesz elérhetővé, valamint a Felhasználó kérésére hasznos napi értesítéseket küld a tartozkódás végéig.

6. Milyen személyes adatokat kezel az Aura-Hotel Szállodaüzemeltető Kft? Mi alapján, milyen célból és meddig kezeli Az Aura-Hotel Szállodaüzemeltető Kft a személyes adatokat?

  A személyes adatok kezelése a Vélemények közzétételével összefüggésben A személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzési célú (marketing) megkeresésekkel összefüggésben
A kezelt adatok köre
 • A Felhasználó Messengernek megadott vezeték- és utóneve;
 • A Felhasználó Messenger-azonosítója;
 • A Felhasználó Messengernek megadott vezeték- és utóneve;
 • A Felhasználó Messenger-azonosítója
Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjának és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjának megfelelően az érintett természetes személynek az adatkezeléshez történő előzetes, kifejezett hozzájárulásán alapul.

A jelen Tájékoztatóban foglaltak elfogadásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy Az Aura-Hotel Szállodaüzemeltető Kft az Ön jelen pontban meghatározott személyes adatait az Ön által elküldött Vélemény Facebook Messengerben történő közzététele, ennek körében az Önnel történő kapcsolatfelvétel, valamint az Ön személyének azonosítása céljából kezelje.

A Felhasználó jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.}

Az adatkezelés az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjának, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjának, valamint a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdésének megfelelően az érintett természetes személynek az adatkezeléshez történő előzetes hozzájárulásán alapul.

A jelen Tájékoztatóban foglaltak elfogadásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy az Aura-Hotel Szállodaüzemeltető Kft az Ön jelen pontban meghatározott személyes adatait közvélemény- kutatási kampányok céljára, az ügyfelek elvárásainak mérése, az Aura-Hotel Szállodaüzemeltető Kft kereskedelmi tevékenységének értékelése, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcím adatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljára és marketing tevékenysége céljából, valamint marketing célú megkeresések küldése céljából kezelje.

A Felhasználó jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az adatkezelés célja

A Felhasználók a jelen pontban meghatározott személyes adatainak kezelésére az Aura-Hotel Szállodaüzemeltető Kft által a Facebook Messengerben nyújtott szolgáltatások igénybevétele, nyújtása, fenntartása, védelme érdekében, továbbá a Felhasználók személyes adataival kapcsolatos jogainak megóvása érdekében kerül sor. Az Aura-Hotel Szállodaüzemeltető Kft a Felhasználó anonimizált személyes adatait felhasználja statisztikai célokra.

Az Aura-Hotel Szállodaüzemeltető Kft a megadott személyes adatokat az e pontban meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja fel. Személyes adatok harmadik személynek, vagy hatóságok számára történő kiadása – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Az Aura-Hotel Szállodaüzemeltető Kft a Felhasználók személyes adatait az ehhez szükséges előzetes, önkéntes és bármikor visszavonható hozzájárulás esetén a saját marketing tevékenysége céljából, illetve a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcím adatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljára kezeli, és a jövőben felhasználhatja oly módon, hogy a Felhasználó részére a C Automobil Kft. által forgalmazott termékekről, akciókról, újdonságokról tájékoztatást küld a Felhasználónak.

Az Aura-Hotel Szállodaüzemeltető Kft a megadott személyes adatokat az e pontban meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja fel. Személyes adatok harmadik személynek, vagy hatóságok számára történő kiadása – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Az adatkezelés forrása

Az Aura-Hotel Szállodaüzemeltető Kft a Felhasználók által megadott személyes adatokat kezeli, adatokat más forrásból nem gyűjt.

Az Aura-Hotel Szállodaüzemeltető Kft a Felhasználók által megadott személyes adatokat kezeli, adatokat más forrásból nem gyűjt.

Az adatkezelés időtartama

Az Aura-Hotel Szállodaüzemeltető Kft a Felhasználó személyes adatait az érintett kérésére történő törlésig, illetve az adatkezelés céljának megvalósulásáig kezeli. Adatai törlését kérheti az info@aura-hotel.hu e-mail címre vagy a 8230 Balatonfüred, Munkácsy M. utca 5. postacímre küldött levelében.

Az Aura-Hotel Szállodaüzemeltető Kft a Felhasználó személyes adatait az érintett kérésére történő törlésig, illetve az adatkezelés céljának megvalósulásáig kezeli.

A hozzájárulását az info@aura-hotel.hu e-mail címre vagy a 8230 Balatonfüred, Munkácsy M. u. 5. postacímre küldött levelében bármikor visszavonhatja.

7. Mik a közvetlen üzletszerzési (marketing) célú adatkezelés szabályai?

Amennyiben ahhoz Ön külön hozzájárul, Az Aura-Hotel Szállodaüzemeltető Kft az Ön által megadott személyes adatokat közvélemény-kutatási kampányok céljára, az ügyfelek elvárásainak mérése, az Aura-Hotel Szállodaüzemeltető Kft kereskedelmi tevékenységének értékelése, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcím adatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljából tárolja, kezeli, továbbá ilyen célból levélben, telefonon vagy egyéb, elektronikus és más formájú kommunikációs eszközökön keresztül Önt ajánlataival közvetlenül megkeresheti. Az ilyen értesítések küldését bármikor ingyenesen, korlátozás nélkül megtilthatja az Aura-Hotel Szállodaüzemeltető Kft következő elérhetőségén: info@aura-hotel.hu ebben az esetben az Aura-Hotel Szállodaüzemeltető Kft az Ön személyes adatait a reklám, marketing megkeresések küldéséhez hozzájárultak nyilvántartásából haladéktalanul törli.

8. Kik ismerhetik meg az Ön személyes adatait az adatkezelőn kívül?

Az Ön által megadott személyes adatokhoz elsősorban Az Aura-Hotel Szállodaüzemeltető Kft munkavállalói férhetnek hozzá a feladataik ellátása, így például a Vélemények moderálása, valamint az egyes Felhasználók beazonosítása érdekében. Emellett például egy esetleges jogvita kialakulása esetén az Aura-Hotel Szállodaüzemeltető Kft képviseletét ellátó ügyvéd szintén megismerheti az Ön személyes adatait.

Az Aura-Hotel Szállodaüzemeltető Kft adatokat harmadik személynek kizárólag abban az esetben ad át, amennyiben azt törvény kötelezően írja elő, vagy Ön ehhez hitelt érdemlő módon hozzájárult.

Az Aura-Hotel Szállodaüzemeltető Kft a szolgáltatás fejlesztésére, üzemeltetésére, valamint a Felhasználók személyes adatainak tárolására a MÖBIUS Mobile Marketing Korlátolt Felelősségű Társaság-nak (székhely: 1094 Budapest, Angyal utca 17. 2. em. 2.; cégjegyzékszám: 01-09-980522; adószám: 23835360-2-43) mint adatfeldolgozónak az Infotv. és a GDPR fogalmai alapján adatfeldolgozásnak minősülő szolgáltatásait veszi igénybe. Az adatfeldolgozó az Aura-Hotel Szállodaüzemeltető Kft utasításai alapján kizárólag az Aura-Hotel Szállodaüzemeltető Kft által kért technikai jellegű feladatokat végzi el.

Az Aura-Hotel Szállodaüzemeltető Kft személyes adatot csak akkor továbbít harmadik személy részére, ha ahhoz a Felhasználó egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárult, vagy az adattovábbításra törvény felhatalmazást ad.

Az Aura-Hotel Szállodaüzemeltető Kft jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen Adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Aura-Hotel Szállodaüzemeltető Kft nem tehető felelőssé

Az Aura-Hotel Szállodaüzemeltető Kft az adattovábbításokat minden esetben dokumentálja, és az adattovábbításokról nyilvántartást vezet.

9. Hogyan biztosítja az Aura-Hotel Szállodaüzemeltető Kft az Ön adatainak biztonságát?

A beszélgetések során keletkezett adatok tárolása a Facebook és a chatbot működését biztosító Chatfuel platform biztonságos szerverein történik. A kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatok további kezelése a Google Cloud szolgáltatásának igénybe vételével valósul meg. Az adatok feldolgozását és tárolását biztosító mindhárom említett partnerszolgáltató szerverei tűzfalakkal védettek, a legmagasabb szintű biztonsági elvárásoknak megfelelnek. Az adatokhoz való korlátozott hozzáférés minden szolgáltatónál SSL titkosítással és személyes jelszóvédelemmel van megerősítve, és a hozzáférés is naplózott.

Az Aura-Hotel Szállodaüzemeltető Kft az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Aura-Hotel Szállodaüzemeltető Kft a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. Az Aura-Hotel Szállodaüzemeltető Kft az adatfeldolgozóival kötött szerződésben rögzíti az elvárt adatbiztonsági követelményeket.

10. Mit tehet Ön, ha a személyes adatai kezelésével kapcsolatban kérdése vagy panasza van?

10.1. A Személyes Adatok Kezelésével Kapcsolatos Jogok

10.1.1. Tájékoztatás, a személyes adatokhoz való hozzáférés joga

Ön az Aura-Hotel Szállodaüzemeltető Kft. 4. pontban megjelölt elérhetőségein jogosult írásban tájékoztatást kérni az Aura-Hotel Szállodaüzemeltető Kft. által kezelt, valamint az adatfeldolgozó által feldolgozott adataival kapcsolatban az alábbiakról:

 • a kezelt adatok köre,
 • az adatok forrása,
 • az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama,
 • az Aura-Hotel Szállodaüzemeltető Kft kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Az Aura-Hotel Szállodaüzemeltető Kft az Ön kérelmét legfeljebb 25 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben vagy e-mail címre teljesíti, a tájékoztatás megtagadására az Aura-Hotel Szállodaüzemeltető Kft csak a jogszabály által meghatározott esetekben jogosult. Ebben az esetben az Aura-Hotel Szállodaüzemeltető Kft írásban tájékoztatja Önt arról, hogy felvilágosítás megtagadására mely törvényi rendelkezés alapján került sor, illetve tájékoztatja arról is, hogy az erre vonatkozó döntéssel szemben milyen jogorvoslati lehetőségei vannak.

A jelen pontban meghatározott tájékoztatás ingyenes.

10.1.2. A személyes adatok helyesbítése, törlése, zárolása, az adatkezelés korlátozása

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, Ön az Aura-Hotel Szállodaüzemeltető Kft 4. pontban meghatározott elérhetőségein jogosult kérni a személyes adat helyesbítését, amennyiben ezzel egyidejűleg az Aura-Hotel Szállodaüzemeltető Kft rendelkezésére bocsátja a valóságnak megfelelő személyes adatot. Az Aura-Hotel Szállodaüzemeltető Kft legfeljebb 25 napon belül teljesíti kérelmét és erről írásban tájékoztatja Önt.

Ön a 4. pontban meghatározott elérhetőségeken jogosult írásban kérni személyes adatának törlését vagy zárolását. Az adat törlését vagy zárolását az Aura-Hotel Szállodaüzemeltető Kft kizárólag a jogszabályban meghatározott esetekben tagadhatja meg. Ebben az esetben az Aura-Hotel Szállodaüzemeltető Kft írásban tájékoztatja Önt arról, hogy felvilágosítás megtagadására mely törvényi rendelkezés alapján került sor, illetve tájékoztatja arról is, hogy az erre vonatkozó döntéssel szemben milyen jogorvoslati lehetőségei vannak.

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Aura-Hotel Szállodaüzemeltető Kft korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Aura-Hotel Szállodaüzemeltető Kft ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • c) Az Aura-Hotel Szállodaüzemeltető Kft-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Aura-Hotel Szállodaüzemeltető Kft jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

10.1.3. Tiltakozás

Ön a 4. pontban meghatározott elérhetőségeken írásban bármikor tiltakozhat adatainak üzletszerzési (marketing) célú, közvélemény-kutatási vagy tudományos kutatási célú kezelése ellen.

Továbbá Ön a fenti elérhetőségeken írásban tiltakozhat adatainak kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Aura-Hotel Szállodaüzemeltető Kft-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy Az Aura-Hotel Szállodaüzemeltető Kft vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén.

Az Aura-Hotel Szállodaüzemeltető Kft kérelmét a lehető legrövidebb idő alatt, de legfeljebb annak beérkezésétől számított 15 napon belül megvizsgálja, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja. Amennyiben Ön az Aura-Hotel Szállodaüzemeltető Kft döntésével nem ért egyet, igényének érvényesítése céljából a 10.2. pontban meghatározott lehetőségek közül választhat.

10.2. Jogorvoslati Lehetőségek

10.2.1. Panasz

Amennyiben az Ön véleménye szerint az Aura-Hotel Szállodaüzemeltető Kft általi kezelése során Önt jogsérelem érte vagy annak közvetlen veszélye fennáll, a jogi eljárások megindításának elkerülése végett bármikor írásbeli panasszal fordulhat az Aura-Hotel Szállodaüzemeltető Kft-hez a 4. pontban meghatározott elérhetőségeken.

Az Aura-Hotel Szállodaüzemeltető Kft az Ön panaszát a lehető legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 15 napon belül elbírálja és döntéséről, illetve véleményéről Önt írásban tájékoztatja. Amennyiben panasza elutasításra kerül, azt az Aura-Hotel Szállodaüzemeltető Kft a jelen bekezdésben meghatározott határidőn belül nem válaszolja meg vagy az abban foglaltakkal Ön nem ért egyet, igényét a 10.2.2., valamint a 10.2.3. pontokban foglalt jogorvoslati lehetőségek bármelyikén jogosult érvényesíteni. Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelőnél történő panasztétel nem előfeltétele a lenti eljárások megindításának.

10.2.2. Az adatvédelmi hatóság vizsgálatának kezdeményezése

Amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak az Aura-Hotel Szállodaüzemeltető Kft általi kezelése során Önt jogsérelem érte vagy annak közvetlen veszélye fennáll, jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: „Hatóság”).

A Hatóság elérhetőségei:
posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 
Telefon: +36 (1) 391-1400 
Fax: +36 (1) 391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
URL: https://naih.hu

10.2.3. Bírósági jogérvényesítés

Amennyiben Ön az Aura-Hotel Szállodaüzemeltető Kft-nek az Ön által benyújtott tiltakozással (10.1.3.) kapcsolatban hozott döntésével nem ért egyet, illetve amennyiben az Aura-Hotel Szállodaüzemeltető Kft a tiltakozással kapcsolatban a 10.1.3. pontban meghatározott határidőn belül nem hoz döntést, Ön – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított – 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A perre a Fővárosi Törvényszék az illetékes, azonban a per az azt kezdeményező személy választása szerint az ő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Kapcsolat

H-8230 Balatonfüred

Munkácsy Mihály u. 5.

info@aura-hotel.hu

booking@aura-hotel.hu

+36 87 535 860

Hírlevél

kövess minket

Aura Hotel Balatonfüred
MEGÉRI ITT FOGLALNI
Legjobb ár garancia
Azonnali visszaigazolás
Aktuális ajánlatok
Törzsvendég kedvezmények